Tài Khoản : ACC 100% MOCHI V2 | ACC BLOX FRUITS

150.000

Chi Tiết Tài Khoản verified

• Level: Max

• Melee: 100% GodHuman

• Kiếm: 50% Có Song Kiếm, 50% Lưỡi Hái

• Súng: 50% Có Guitar.

• Trái Ác Quỷ: 100% Thức Tỉnh Devil Fruit Mochi Mochi.

• Trái Ác Quỷ Kho: 80% Có Trái Ác Quỷ Đỏ Trong Rương

• Bảo hành khi có video quay quá trình mua và đăng nhập!

• Thời Gian Giao Nick Nếu Đặt Trước: 24 Giờ